Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten, die direct of indirect (via onze distributeurs) online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reparatie centrum, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online service van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door V.O.F. M Fix (‘mfix.nl‘, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’) en worden enkel aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden.

1. Reikwijdte van onze service

Via deze website bieden wij (M Fix en haar geaffilieerde (distributie)partners) een online platform aan waarop alle reparaties van draagbare elektronica (bijvoorbeeld winkels, reparatiecentra, bezorg en opstuur reparatie firma’s gezamenlijk de “reparatie(s)”) kunnen adverteren voor reparatie aan te bieden en waar bezoekers van de website dergelijke reparatie centra kunnen maken. Als u een reparatie centrum uitzoekt via M Fix, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de logiesverstrekker bij wie u reserveert. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reparatie centrum heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de reparateur.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de reparatiecentra ons verschaffen. De reparatiecentra krijgen daarom toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elk reparatiecentrum is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op onze website wordt getoond. Onze website is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit.

Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

2. Prijzen en doorgestreepte prijzen

De tarieven op onze website zijn zeer concurrerend. Alle tarieven op de website van M Fix gelden per reparatie. Indien naderhand kosten hoger worden dan aangegeven op mfix.nl, kan M Fix hier niet voor verantwoordelijk worden gehouden. De door uw geselecteerde reparatie wordt getoond inclusief btw en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op de website. Indien prijzen op onze website niet corresponderen met de prijs van het reparatiecentrum stellen wij uw feedback op prijs,  en kunnen wij overgaan op stappen naar onze dealer.

Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven.

3. Privacy en cookies

M Fix respecteert uw privacy. Wel is M Fix gemachtigd, de communicatie tussen u en onze dealers te volgen. Deze informatie dient alleen voor verbetering van onze service, en indien nodig de dienstverlenging van een of meer van onze dealers. Deze informatie wordt dan ook op geen enkele manier verstrekt aan derden. Ook kan M Fix informatie opslaan zoals uw locatie, IP adres, taalinstellingen en informatie over uw mobiele telefoon. Ook hierbij geld dat M Fix dit ten alle tijden louter voor verbetering van onze service gebruikt, en nooit deze informatie door speelt naar derden.

4. Gratis

Onze service is gratis. In tegenstelling tot veel andere partijen, zullen wij u niets in rekening brengen voor onze service .

5. Ranking, programma voor aanbevolen partners en beoordelingen

De standaardinstelling van de sortering van de reparatiecentra op onze website is ‘Aanbevolen’ (of iets van gelijke strekking) (de “Standaardsortering”). Voor uw gemak bieden wij ook andere manieren aan om de reparatiecentra te sorteren. De Standaardsortering komt tot stand via een volledig geautomatiseerd sorteringssysteem (algoritme) en is gebaseerd op meerdere criteria.

Het ingevulde formulier kan (a) worden geüpload naar de pagina van het betreffende reparatie punt op onze website met als enig doel om (toekomstige) klanten op de hoogte te stellen van uw mening over het serviceniveau en de kwaliteit van de reparatie, en kan (b) door M Fix naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt (bv. voor marketing, reclame of verbetering van onze service) op onze website of soortgelijke platforms voor sociale media, nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, apps of andere kanalen die eigendom zijn van, aangeboden worden door, gebruikt worden door of beheerd worden door M Fix. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen. Het beoordelingsformulier dient te worden beschouwd als een vragenlijst en er worden geen verdere (commerciële) aanbiedingen, uitnodigingen of speciale premies aangeboden.

6. Disclaimer

Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in de hoogst toegelaten mate volgens de wet, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw reparaties zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, distributeurs, geaffilieerde distributiepartners, licentiehouders, tussenpersonen andere dan ook die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet echter niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de accommodaties die via onze website beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de logiesverstrekker of andere zakenpartner aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de logiesverstrekker of iedere andere zakenpartner (medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), wiens diensten direct of indirect beschikbaar zijn, worden aangeboden of worden gepromoot, inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

U gaat er mee akkoord dat het reparatie centrum te alle tijden verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van de toepasbare belastingen over de totale reparaties aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht waar u dit laat repareren kosten in rekening brengt (of kosten in rekening heeft gebracht) voor uw reparatie, of dat wij diegenen zijn die de betaling van de kamerprijs faciliteren. M Fix is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van toepasbare belastingen over de reparaties aan de relevante belastingautoriteiten.

Door foto’s/afbeeldingen naar ons platform te uploaden (bijvoorbeeld in aanvulling op een beoordeling), getuigt u, verzekert u en accordeert u dat u in het bezit bent van het auteursrecht over de foto’s/afbeeldingen en stemt u ermee in dat M Fix de geüploade foto’s/afbeeldingen mag gebruiken op zijn (mobiele) website en apps, en in (online/offline) promotiemateriaal en publicaties en op elke andere wijze die M Fix naar eigen inzicht gepast acht. U geeft M Fix het niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke, eeuwigdurende recht en de licentie om de foto’s/afbeeldingen te gebruiken, te reproduceren, te laten reproduceren, te tonen, te distribueren, te sublicentiëren, te communiceren en deze beschikbaar te maken op elke andere wijze die M Fix naar eigen inzicht gepast acht. Door deze foto’s/afbeeldingen te uploaden, neemt degene die de afbeelding(en) uploadt de volledige juridische en morele verantwoordelijkheid voor elke en alle juridische claims die door derden (omvattende, maar niet beperkt tot reparatie centra-eigenaren) worden gemaakt ten gevolge van de publicatie en en het gebruik van deze foto’s/afbeeldingen door M Fix. M Fix is niet de eigenaar van de geüploade foto’s/afbeeldingen en zal deze niet onderschrijven. De waarachtigheid, geldigheid en recht op het gebruik van alle foto’s/afbeeldingen ligt bij de persoon die de foto geüpload heeft en is niet de verantwoordelijkheid van M Fix. M Fix verwerpt elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de geplaatste foto’s. De persoon die de foto’s geüpload heeft, garandeert dat de foto’s/afbeeldingen geen virussen, Trojaanse paarden of geïnfecteerde bestanden zullen bevatten. Ook zullen de foto’s/afbeeldingen niet van pornografische, illegale, obscene, beledigende, verwerpelijke of ongepaste aard zijn, of inbreuk maken op de rechten van derden (intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of privacy). Elke foto/afbeelding die niet aan de eerdergenoemde criteria voldoet, zal niet worden geplaatst en/of kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden verwijderd/gewist door M Fix.

10. Intellectuele eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op onze, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, mits anders vermeld, het eigendom van M Fix., de leveranciers en de providers.

M Fix behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van gasten en vertaalde teksten) en u heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat u (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud (inclusief beoordelingen van gasten) zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op de website of (vertaald) inhoud of gastbeoordelingen zou bezitten, wijst u toe, draagt u over en stelt u hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan M Fix. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

11. Diversen

Voor zover toegestaan door de wet zullen deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter voorgelegd in Amsterdam, Nederland.

De originele Engelse versie van deze voorwaarden kunnen in andere talen zijn vertaald. Dit is een service; de vertaalde versie is onofficieel. In geval van een geschil of een discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaling hiervan geldt de Engelse versie in de hoogst toegelaten mate volgens de wet als de definitieve versie. U kunt aan de vertaalde versie geen rechten ontlenen. De Engelse versie van de voorwaarden is beschikbaar op onze website. Om deze te lezen, selecteert u ‘English’ bovenaan in het taalmenu. Op schriftelijk verzoek kan de Engelse versie u worden toegezonden.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

12. Over M Fix en de ondersteunende ondernemingen.

De online accommodatie-reserveringsdienst wordt verzorgd door M Fix, wat een besloten vennootschap is die onder de Nederlandse wetgeving valt en haar hoofdkantoor heeft aan Donkere Spaarne 48 0022, 2011 JH Haarlem, dit is geen bezoekadres. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 65341163Vestigingsnummer 000034074635. Ons BTW-nummer is NL856072400B01.

M Fix heeft haar hoofdkantoor in Haarlem en wordt ondersteund door verschillende verbonden groepsbedrijven (de “ondersteunende ondernemingen”) over de hele wereld. De ondersteunende ondernemingen spelen slechts een ondersteunende rol voor, en ten voordele van, M Fix. Een aantal toegewezen ondersteunende ondernemingen verzorgen beperkte klantenservicediensten (alleen per telefoon). De ondersteunende ondernemingen hebben geen website (en kunnen op geen enkele manier de website beheren, onderhouden of hosten). De ondersteunende ondernemingen hebben niet de macht of autorisatie om de dienst te verzorgen, om namens M Fix te handelen of een contract te tekenen als M Fix of namens M Fix. U heeft geen (legale of contractuele) relatie met de ondersteunende ondernemingen. De ondersteunende ondernemingen handelen niet als M Fix, en hebben geen toestemming om in enkele vorm als dienstverlener van M Fix te handelen. Mix accepteert geen andere woonplaats op geen enkele andere plek, locatie of kantoor in de wereld (ook niet het kantoor van de ondersteunende ondernemingen) dan het geregistreerde kantoor in Haarlem.